Privacyverklaring

Ashley Groenewald neemt jouw privacy serieus en houdt bij het verwerken van jouw persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom.

Wie zijn wij?

Ashley Groenewald is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Ashley Groenewald is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86423940.

Als je vragen hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan of een van je rechten wil uitoefenen, kan je contact opnemen met ons via info@ashleygroenewald.com.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor?

Als je contact met ons opneemt via onze website of via onze social media accounts, verzamelen we jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen en bewaren deze tot maximaal 2 jaar nadat we voor het laatst contact met je hebben gehad.   

Voor het versturen van offertes, het aangaan van overeenkomsten en het verzenden van facturen verzamelen wij jouw (bedrijfs)naam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en (bedrijfs)adres. Deze informatie hebben wij nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij hebben de wettelijke plicht om alle informatie op offertes en facturen 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Als het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om extra persoonsgegevens te verwerken, bewaren wij deze niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en zullen we deze gegevens verwijderen na de uitvoering van de overeenkomst. Denk hierbij aan informatie over allergieën die wordt verstrekt in het kader van een visagieopdracht, persoonlijke informatie die moet worden geplaatst op een website of informatie die in het kader van een video-opdracht wordt gedeeld. 

Als je reageert op een bericht op een van onze social media accounts, verwerken wij jouw (bedrijfs)naam, profielfoto en eventuele gegevens die je zelf in je reacties verstrekt. Deze reacties blijven staan totdat je ze zelf verwijdert of bij ons een verzoek indient om ze te laten verwijderen.

Als wij betrokken zijn bij fotoshoots, bijvoorbeeld omdat wij de visagie hierbij verzorgen, kan het zijn dat wij de resultaten uit deze fotoshoots voor ons portfolio gebruiken. Dat wil zeggen dat de foto’s op onze social media accounts en op onze website gedeeld kunnen worden. Dit zullen wij echter nooit doen zonder jouw voorafgaande toestemming. Hetzelfde geldt voor beeldmateriaal dat geproduceerd is in opdracht van jou. 

Wij verzamelen informatie over het gebruik van de website. Dit doen wij geanonimiseerd. Hierbij worden dus geen persoonsgegevens verwerkt. 

Cookies

Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Je kan cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser.

Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen

Wij verstrekken in principe geen gegevens van jou aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben gesloten of een wettelijke plicht ons hiertoe noodzaakt. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van een aantal partijen die de volgende diensten leveren: 

  • Hosting van de website en e-mailverkeer 
  • Boekhouder voor onze financiële administratie
  • Facturatiesysteem om facturen te verzenden  

Deze derde partijen worden aangemerkt als verwerkers. Wij maken enkel gebruik van derde partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zij verwerken jouw gegevens enkel in opdracht van ons en gebruiken deze verder niet voor andere doeleinden. 

Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van verwerkers die gevestigd zijn en gegevens verwerken binnen de EER. Soms komt het voor dat wij gebruik maken van diensten buiten de EER. Dit doen wij alleen als de betreffende bedrijven zijn gevestigd in landen die door de Europese Commissie als adequaat zijn aangemerkt. 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen maatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking. Computers, laptops, telefoons, harde schijven en andere apparaten waarop gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd met wachtwoorden. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden maken wij geen gebruik van openbare WiFi-netwerken. Wij zorgen ervoor dat we altijd werken met de laatste versie van besturingssystemen, software en plugins en nieuwe beveiligingsupdates altijd zo spoedig mogelijk installeren. De website is beveiligd met een uitgebreid SSL-certificaat.   

Jouw rechten

Omdat we persoonsgegevens van jou verwerken, heb je een aantal rechten die je kunt uitoefenen. Het gaat om:

  • Het recht op inzage in de gegevens die we van jou hebben;
  • Het recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens;
  • Het recht om gegevens te laten verwijderen;
  • Het recht op bezwaar wanneer je het niet eens bent met onze belangenafweging bij verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang;
  • Het recht om het verwerken van persoonsgegevens te beperken in afwachting van de afhandeling van een ander recht.
  • Het recht om toestemming in te trekken als wij gegevens verwerken op basis van jouw toestemming.

Als je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via info@ashleygroenewald.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand reageren op je verzoek. Wij kunnen vragen om extra informatie ter verificatie van jouw identiteit.

Mochten we er onderling niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Als je via een link op de website van een derde terecht komt, raden wij je aan om de privacyverklaring van deze website te lezen.  

Wijzingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website en de diensten zoals wij die op dit moment aanbieden. Mochten er wijzigingen optreden die ook betrekking hebben op de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan zal deze privacyverklaring ook gewijzigd worden. Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. De nieuwe privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website. Mochten de wijzigingen van direct belang zijn voor jou of ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij dit daarnaast ook rechtstreeks communiceren.

Versie: 4 december 2022