ALGEMENE VOORWAARDEN ASHLEY GROENEWALD | ASHLEYDESIGN

ALGEMEEN

Artikel 1- Definities

1.1 Ashley Groenewald: Ashley Groenewald, tevens handelend onder de naam AshleyDesign, een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86423940.

1.2 Offerte: een door Ashley Groenewald opgesteld aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst, waarin onder meer vermeld staat waar de Opdracht uit bestaat en welke kosten de Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is aan Ashley Groenewald.

1.3 Onkosten: reiskosten, verblijfskosten en/of andere onkosten die Ashley Groenewald moet maken voor de uitvoering van de Opdracht.

1.4 Opdracht: alle werkzaamheden en/of dienstverlening die Ashley Groenewald aan de Opdrachtgever zal leveren in het kader van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

1.5 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met, of aan wie een Offerte is uitgebracht door Ashley Groenewald.

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst van Opdracht die tot stand komt tussen Partijen en alle daaruit voortvloeiende afspraken die Partijen met elkaar gemaakt hebben.

1.7 Partij: Ashley Groenewald of de Opdrachtgever.

1.8 Partijen: Ashley Groenewald en de Opdrachtgever.

1.9 Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en overige leveringen van werkzaamheden en/of diensten door of namens Ashley Groenewald.

2.2 Ashley Groenewald wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is overeengekomen.

2.4 Voor sommige diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Deze aanvullende voorwaarden zullen worden opgenomen in de Offerte.

Artikel 3 – Offertes

3.1 De door Ashley Groenewald aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte bevat tenminste een omschrijving van de Opdracht, de bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de Offerte en alle overige informatie die relevant is voor de uitvoering van de Opdracht.

3.2 De Offerte is tot 30 kalenderdagen na de datum van verzending geldig, tenzij anders is aangegeven in Offerte of tenzij Partijen onderling een andere aanvaardingstermijn hebben afgesproken.

3.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de Offerte binden Ashley Groenewald niet. Na ontdekking van eventuele fouten of vergissingen zal Ashley Groenewald zo spoedig mogelijk een nieuwe Offerte uitbrengen aan Opdrachtgever.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand indien Opdrachtgever de Opdracht aanvaardt.

4.2 De Opdracht wordt geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever akkoord gaat met de uitgebrachte Offerte of indien Ashley Groenewald redelijkerwijs uit gedragingen van Opdrachtgever mag aannemen dat er sprake is van aanvaarding van de Opdracht.

4.3 In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Ashley Groenewald niet gebonden aan wijzigingen die Opdrachtgever heeft aangebracht in de Offerte, ook niet als deze wijzigingen alleen betrekking hebben op ondergeschikte punten. Wijzigingen in de Offerte worden uitsluitend aangebracht na wederzijdse instemming van beide Partijen.

Artikel 5 – Wijziging van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst kan uitsluitend gewijzigd worden na wederzijdse instemming van beide Partijen.

5.2 Wijziging van de Overeenkomst kan gevolgen hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijzen en opleverdata.

Artikel 6 – Beëindiging, opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

6.1 De Opdrachtgever kan de Overeenkomst op elk moment geheel of gedeeltelijk beëindigen. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Ashley Groenewald gerechtigd de tot dan toe gemaakte onkosten aan de Opdrachtgever te factureren. 

6.2 Ashley Groenewald behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt.

6.3 Ashley Groenewald behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt die (verdere) uitvoering van de Overeenkomst voor Ashley Groenewald redelijkerwijs onaanvaardbaar maakt.

Artikel 7 – Prijzen en prijswijzigingen

7.1 Alle door Ashley Groenewald genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.2 Ashley Groenewald werkt op basis van in de Offerte en/of Overeenkomst afgesproken (uur)tarieven. Deze (uur)tarieven zijn exclusief Onkosten.

7.3 Voor bepaalde Opdrachten is het mogelijk dat Partijen voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht een vaste prijs overeenkomen. Deze vaste prijs is exclusief Onkosten. Indien duidelijk wordt dat de werkelijke kosten hoger uit zullen vallen dan de overeengekomen vaste prijs, stelt Ashley Groenewald de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte, zodat Partijen in overleg tot een passende oplossing kunnen komen.

7.4 Onkosten worden apart gefactureerd.

7.5 Ashley Groenewald behoudt zich het recht voor om elke zes (6) maanden prijzen en uurtarieven aan te passen. Ashley Groenewald zal prijswijzigingen en de datum waarop de prijswijzigingen in werking zullen treden zo spoedig mogelijk communiceren aan de Opdrachtgever. Indien de prijswijziging ingaat binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

7.6 Het recht van opzegging bij prijswijzigingen is niet van toepassing wanneer de prijswijziging betrekking heeft op het doorberekenen van gestegen inkoopprijzen of huurprijzen of wanneer het gaat om wettelijke prijsverhogingen.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn door Opdrachtgever, tenzij Partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of een andere betaaltermijn vermeld staat op de factuur.

8.2 Ashley Groenewald kan een adequaat voorschot factureren of vooruitbetaling vragen aan Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht.

8.3 Indien de Opdrachtgever in termijnen wil betalen, zullen Partijen hierover voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht in overleg treden.

8.4 Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, dan is hij van rechtswege, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Vanaf dat moment is Ashley Groenewald gerechtigd de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

8.5 Blijft Opdrachtgever na twee betalingsherinneringen in gebreke, dan zal Ashley Groenewald tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot invordering komen voor rekening van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Ashley Groenewald.

8.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Ashley Groenewald op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.7 Indien Opdrachtgever weigert mee te werken aan de uitvoering van de Opdracht door Ashley Groenewald, ontslaat dit hem niet van de verplichting om de overeengekomen vergoeding aan Ashley Groenewald te betalen.

Artikel 9 – Uitvoering van de Overeenkomst   

9.1 Ashley Groenewald voert de Opdracht uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

9.2 Ashley Groenewald voert de Opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud en resultaten van de uitvoering van de Opdracht.

9.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle gegevens, informatie en/of documenten die voor Ashley Groenewald noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht. Indien de benodigde gegevens, informatie en/of documenten niet tijdig worden aangeleverd, heeft Ashley Groenewald het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten en eventuele hieruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.4 De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverde gegevens, informatie en/of documenten geen rechten van derden schenden, onfatsoenlijk zijn of in strijd met de goede zeden of openbare orde.

9.5 De Opdrachtgever vrijwaart Ashley Groenewald voor eventuele aanspraken van derden, die in het kader van de Overeenkomst en de uitvoering van de Opdracht schade lijden en welke schade aan de Opdrachtgever toe is te rekenen. 

9.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Ashley Groenewald het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 

9.7 Indien Partijen uitvoerings- en leveringstermijnen overeen zijn gekomen, vangen deze aan nadat Ashley Groenewald alle voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens, informatie en documenten van de Opdrachtgever heeft ontvangen. Uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatief en niet-fataal.

9.8 Indien het ernaar uitziet dat een termijn niet gehaald kan worden en/of dat er meerwerk nodig is voor een goede uitvoering van de Opdracht, stelt Ashley Groenewald Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

9.9 Verzuim van Ashley Groenewald treedt in nadat Opdrachtgever Ashley Groenewald schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling Opdrachtgever een redelijke termijn gesteld heeft waarbinnen Ashley Groenewald de Overeenkomst alsnog kon nakomen en nakoming na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn nog steeds is uitgebleven.

9.10 Indien Ashley Groenewald door overmacht of andere omstandigheden verhinderd is de Opdracht uit te voeren op de door Partijen afgesproken datum of tijdstip, zal zij in overleg met de Opdrachtgever op zoek gaan naar een vervanger of een andere datum of tijdstip afspreken met de Opdrachtgever. Indien Partijen overeenkomen dat het vanwege overmacht of andere omstandigheden niet meer mogelijk is om de Opdracht uit te voeren, zullen eventuele voorschotten of vooruitbetalingen aan de Opdrachtgever worden terugbetaald. 

Artikel 10 – Visagie en Hairstyling

10.1 Voor Opdrachten die betrekking hebben op visagie en/of hairstyling kan Ashley Groenewald worden geboekt per 2 uur, 4 uur (halve dag) of 8 uur (hele dag). 

10.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden van bepaalde allergieën of andere condities die kunnen zorgen voor problemen tijdens of na het aanbrengen van make-up of haarproducten. Ashley Groenewald is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan doordat Opdrachtgever geen melding heeft gemaakt van zulke allergieën of andere condities voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht.

10.3 Bij de uitvoering van de Opdracht besteedt Ashley Groenewald de grootst mogelijke zorg aan hygiëne en werkt uitsluitend met dermatologisch geteste producten van gerenommeerde merken.  

10.4 Ashley Groenewald werkt bij de uitvoering van de Opdracht uitsluitend met eigen producten. Indien de Opdrachtgever wenst dat Ashley Groenewald werkt met producten die eigendom zijn van de Opdrachtgever of van derden, kan Ashley Groenewald niet aansprakelijk worden gehouden voor de hygiëne en/of de kwaliteit van het eindresultaat.  

10.5 Na het voltooien van de make-up kan Ashley Groenewald op verzoek van de Opdrachtgever nog een (1) kleine aanpassing doen. 

10.6 Tijdens het uitvoeren van de Opdracht kan Ashley Groenewald aan de Opdrachtgever vragen of het is toegestaan om foto’s te maken van de door haar aangebrachte make-up en/of hairstyling. Ashley Groenewald zal nooit foto’s maken of delen zonder toestemming van de Opdrachtgever. 

Artikel 11 – Videoproducties

11.1 De Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de uitvoering van de Opdracht. 

11.2 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever apparatuur, materialen, gegevens of andere faciliteiten ter beschikking zal stellen aan Ashley Groenewald, dienen deze geschikt te zijn voor de uitvoering van de Opdracht. Indien de apparatuur, materialen of andere faciliteiten niet, of niet tijdig, ter beschikking worden gesteld of niet geschikt blijken te zijn voor de uitvoering van de Opdracht, heeft Ashley Groenewald het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten en eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

11.3 De Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na het opleveren van een videoproductie verzoeken om één aanpassing. Indien de verzochte aanpassing volgens Ashley Groenewald redelijkerwijs kan worden gezien als behorende bij de Opdracht, zal Ashley Groenewald deze aanpassing kosteloos doorvoeren. Indien de aanpassing volgens Ashley Groenewald redelijkerwijs moeten worden gezien als verandering of verzwaring van de Opdracht, zal dit worden beschouwd als meerwerk waarvoor Ashley Groenewald kosten in rekening zal brengen. In het geval van meerwerk zal Ashley Groenewald de Opdrachtgever hier voorafgaand aan het doen van de aanpassing van op de hoogte stellen.  

11.4 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op door Ashley Groenewald geproduceerde videoproducties komt toe aan Ashley Groenewald. Ashley Groenewald verleent de Opdrachtgever een licentie voor het gebruik van de in de Opdracht gespecificeerde videoproducties. 

11.5 Ashley Groenewald bewaart videobestanden die in het kader van de Opdracht gemaakt zijn maximaal 24 maanden. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en het maken van backups van deze bestanden.

11.6 In het geval dat tijdens of na de uitvoering van de Opdracht, maar voor de oplevering van de videobestanden die in het kader van de Opdracht zijn gemaakt, videoapparatuur en/of videobestanden verloren gaan door diefstal of beschadiging waardoor Ashley Groenewald de Opdracht niet kan voltooien, heeft Opdrachtgever de keuze om de Opdracht te annuleren, met daarbij volledige kwijtschelding of terugbetaling van het overeengekomen bedrag, of het opnieuw laten uitvoeren van de Opdracht. Voorwaarde hierbij is dat het verloren gaan van de videobestanden door diefstal of beschadiging niet te wijten is aan gedragingen van de Opdrachtgever.  

Artikel 12 – Webdesign

12.1 Websites worden opgeleverd op een gebruikersvriendelijk, makkelijk te onderhouden platform. Na oplevering is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de website. Indien de Opdrachtgever het onderhoud wil laten uitvoeren door Ashley Groenewald, kunnen Partijen hierover in overleg treden.

12.2 Indien de Opdrachtgever een domeinnaam wil koppelen aan een website, is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de domeinnaam en het laten doorverwijzen van de domeinnaam naar het platform waarop de website staat.

12.3 De Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na het opleveren van een website verzoeken om aanpassingen. Indien de verzochte aanpassingen volgens Ashley Groenewald redelijkerwijs kunnen worden gezien als behorende bij de Opdracht, zal Ashley Groenewald deze aanpassingen kosteloos doorvoeren. Indien de aanpassingen volgens Ashley Groenewald redelijkerwijs moeten worden gezien als verandering of verzwaring van de Opdracht, zal dit worden beschouwd als meerwerk waarvoor Ashley Groenewald kosten in rekening zal brengen. In het geval van meerwerk zal Ashley Groenewald de Opdrachtgever hier voorafgaand aan het doen van de aanpassingen van op de hoogte stellen.  

12.4 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, met betrekking tot de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens, informatie en documenten rust bij de Opdrachtgever of aan de derde die een licentie hiervoor heeft verstrekt aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent Ashley Groenewald een licentie voor het gebruik van de aangeleverde gegevens, informatie en documenten voor het ontwikkelen van een website.

12.5 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, die betrekking hebben op het ontwerp van de website komen toe aan Ashley Groenewald. Ashley Groenewald verleent aan de Opdrachtgever een licentie voor het gebruik van de website. De licentie is slechts geldig nadat de opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Ashley Groenewald is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de Overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of door grove schuld of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.

13.2 Ashley Groenewald is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt voor het uitvoeren van de Opdracht.

13.3 Ashley Groenewald is niet aansprakelijk voor schade aan derden die ontstaat door oneigenlijk gebruik van door haar opgeleverde videoproducties of websites.

13.3 Ashley Groenewald is niet aansprakelijk voor gevolgschade of immateriële schade.

13.3 Ashley Groenewald is pas aansprakelijk voor herstelbare tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, nadat Opdrachtgever Ashley Groenewald in de gelegenheid heeft gesteld om de tekortkomingen te herstellen. 

13.4 Indien Ashley Groenewald aansprakelijk kan worden gesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van schade die door de verzekeraar van Ashley Groenewald wordt vergoed.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart Ashley Groenewald tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Opdracht en/of de Overeenkomst.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst kan niet aan Ashley Groenewald worden toegerekend als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een situatie die niet te wijten is aan de schuld van Ashley Groenewald en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van Ashley Groenewald komt, waaronder wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden, stakingen, werkonderbrekingen, brand, ziekte van personeel, pandemieën et cetera.

14.2 Wanneer er sprake is van overmacht zal de uitvoering van de Opdracht gedurende de periode dat er sprake is van overmacht worden opgeschort. Indien deze periode langer dan drie maanden voortduurt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1 Partijen houden de informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht verstrekt geheim wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

15.2 Partijen nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hun personeel of eventueel door hen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden de genoemde informatie ook geheimhoudt.

15.3 Opdrachtgever zal alle Offertes, Overeenkomsten, adviezen en documentatie die door Ashley Groenewald beschikbaar zijn gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld.

15.4 Partijen beschermen vertrouwelijke informatie tegen verlies, vernietiging of schade door adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen.

15.5 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die beschikbaar is in openbare bronnen of openbaar is geworden nadat de ontvangende Partij deze informatie ontvangen heeft, zonder dat hier sprake is van een schending van de op de ontvangende Partij rustende geheimhoudingsplicht.

15.6 De geheimhoudingsplicht geldt niet wanneer een wettelijk voorschrift, gerechtelijke uitspraak of bevoegd bevel een van de Partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit bedoelde artikel gegevens aan derden.

Artikel 16 – Wijziging van deze algemene voorwaarden

16.1 Ashley Groenewald behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en bestaande Overeenkomsten. Bij bestaande Overeenkomsten zal Ashley Groenewald de Opdrachtgever vooraf informeren over de wijzigingen in de algemene voorwaarden.

16.3 Indien de Opdrachtgever van mening is dat de wijzigingen onredelijk zijn, kan deze bezwaar indienen bij Ashley Groenewald. Ashley Groenewald zal het bezwaar in overweging nemen en de betreffende wijzigingen eventueel intrekken of aanpassen op basis van het bezwaar. Indien Ashley Groenewald geen gehoor wenst te geven aan het bezwaar, is de Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst beëindigen. 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

17.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Ashley Groenewald en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Indien er geschillen ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, zullen Partijen zich inspannen om onderling tot een oplossing te komen alvorens een beroep te doen op de rechter.

17.3 Wanneer het Partijen niet lukt een geschil naar aanleiding van de Overeenkomst onderling te beslechten, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.